Betingelser vedrørende Privatflytninger og - Opbevaringsaftaler (”Betingelser”)

Nedenfor er anvendt følgende definitioner/begreber

Kunden: Ved Kunden forstås den privat person, der bestiller Flytteopgave/-r og/eller indgår aftale om Opbevaring hos CR Logistic og enten ejer de aktiver/løsøregenstande der skal flyttes, eller er legitimeret til at gøre dette for ejeren.

Flytteopgave/-r: Ved Flytteopgave forstås den aftale der indgås jf.Betingelserne mellem Kunden og CR Logistic, samt de særlige skriftlige aftaler der er indgået mellem disse.


​Opbevaring: Ved Opbevaring forstås den situation, hvor CR Logistic harmodtaget og selvstændigt placeret Kundens genstande og løsøre på et af CR Logistic dertil

​indrettet område, hvor Kunden ikke har fri adgang til.


​Opgaven: Ved Opgaven forstås enten en, eller flere, Flytteopgave/-reller Opbevaring/-er, eller en kombination af disse.


​Kolli: Ved Kolli forstås en enkelt løsøre genstand eller det antalløsøre genstande, der er pakket i en flyttekasse eller naturligt udgør en enhed, der transporteres af CR Logistic.


​Magasin: Ved Magasin forstås den bygning, hvor opbevaringenfinder sted, og som ikke er tilgængelig for omverdenen. Bygningen skal være opført på muret eller støbt sokkel og skal kunne bygningsforsikres.


1.   Generelt

Nærværende Betingelser udgør det fulde aftalegrundlag mellem CR Logistic og Kunden. Ændringer i forhold til Betingelser er kun gyldige, hvis de er skriftlige og vedlagt Betingelserne som bilag. CR Logistic er, for Flytteopgaver, dækket af en professionel ansvarsforsikring.


​​

2.   Aftalen


​Tilbud afgivet af CR Logistic er gældende i 8 dage fra afgivelsen, hvorefter det bortfalder uden yderligere varsel.

Tilbud afgives på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, takster, fragter, valutakurser mv.


​Opbevaring omfatter, med mindre andet er aftalt, anbringelse af løsøret i Magasin.


​Farligt gods, våben, letfordærvelige genstande og særligt værdifulde eller skrøbelige løsøre kan kun indgå i Opgaven efter særlig skriftlig aftale mellem parterne. Kunden er forpligtiget til atgive CR Logistic nøjagtige skriftlige oplysninger om, hvori faren består og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages før CR Logistic beslutter om de ønsker at lade det indgå i Opgaven, hvorfor CR Logistic er fri til at acceptere eller afvise godset, genstandene eller løsøret. Oplyser Kunden ikke, at Opgaven omfatter ovennævnte genstande, hæfter Kunden for al skade, der forårsages på materiel og personer, og som kan henføres til disse genstande.

Bliver CR Logistic klar over, at Opgaven omfatter ovennævnte genstande er CR Logistic berettiget til enten, at forlange disse genstande fjernet straks, eller ophæve aftalen med Kunden i sin helhed.


​Aftalen mellem CR Logistic og Kunden er endeligt indgået, når Kunden modtager den endelige ordrebekræftelse fra CR Logistic.

Det er fra indgåelsestidspunktet, at den lovbestemte 14 dages Fortrydelsesret for fjernsalg løber jf. Punkt 5.

CR Logistic er berettiget til at regulere aftalens samlede pris, såfremt der på et tidspunkt efter aftalens indgåelse sker udefra kommende ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser. Kunden skal, på skrift, informeres om sådanne ændringer snarest muligt.


​​

2.1   Flytteopgaver

For Flytteopgaver starter og slutter prisberegningen på CR Logistics adresse.

En Flytteopgave omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og op bæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter Kundens anvisning på den nye plads. Af- og på montering foretages kun efter skriftlig aftale herom.

Flytteopgaven omfatter ikke ind- og udpakning eller transport af genstande, der vejer over 100 kg, med mindre der er indgået skriftlig aftale herom.

CR Logistic leverer mod betaling de til nedpakningen nødvendige kasser.


​​

3.   Betaling


​3.1 Flytteopgave

CR Logistic opkræver betaling ved arbejdets afslutning, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.2 Opbevaring

CR Logistic opkræver løbende betaling så længe aftalen er i kraft. CR Logistic kan derudover betinge sig særlige betalinger for tjenester der er ud over selve Opbevaring, fx besigtigelse, interne rokeringer af det opbevarede på Kundens anmodning mv.

Faktura for den samlede aftalte opbevaringsperiode eller første periode af denne fremsendes i umiddelbar forlængelse af at alle løsøregenstande er anbragt i Magasinet.


​CR Logistic tager forbehold for eventuelle prisændringer i den periode aftalen er i kraft. Sådanne ændringer varsles med et varsel på 30 dage, i overensstemmelse med opsigelsesreglerne i denne Betingelse.


​CR Logistic har tilbageholdelsesret i endnu ikke udleveret indbo for alle forfaldne beløb.

Opbevaringsafgiften beregnes normalt månedsvis og erlægges i mangel af anden skriftlig aftale kvartalsvis forud.

Eventuel for meget betalt opbevaringsafgift refunderes efter udlevering, dog kun for halve måneder, eller andet aftalt. Når en del af løst anbragt gods udtages reduceres opbevaringsafgiften forholdsmæssigt.


​4.   Afbestilling

Aftaler om Flytteopgaver er bindende for både CR Logistic og Kunden fra indgåelsestidspunktet. Kunden bevarer sin lovbestemte Fortrydelsesret.

Ønsker Kunden at afbestille Flytteopgaver kan dette alene ske mod betaling efter nedenstående tabel.


​Mere end 30 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 10 % af den totale aftalte pris.

Mellem 30 og 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 20 % af den totale aftalte pris.

Mindre end 14 dage før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 30 % af den totale aftalte pris.
​Mindre end 24 timer før tidspunktet for Flytteopgavers påbegyndelse 70 % af den totale aftalte pris

4.1   Flytteopgave

Såfremt Kunden ønsker at foretage større ændringer i indholdet af aftalen om Flytteopgaven vil dette være at betragte som en afbestilling, medmindre CR Logistic skriftligt accepterer disse ændringer.


5.   Fortrydelsesret


​Kunden har, for alle fjernsalgsaftaler den lovbestemte 14 dages Fortrydelsesret jf. Forbrugeraftalelovens kapitel 4.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis Kunden ønsker at få Opgaven påbegyndt, eller udført, før fristen udløber, kan denne give sit udtrykkelige forudgående samtykke til, at dette sker og at fristen stopper, når Opgaven er endeligt udført. Fortrydelsesfrist udløber automatisk, når Opgaven er endeligt udført.

Giver Kunden sit samtykke til, at Opgaven kan påbegyndes, for derefter at ønske at benytte Fortrydelsesretten vil CR Logistic være berettiget til at opkræve en rimelig betaling der står i forhold til det arbejde, der allerede er udført.


​Ønsker Kunden, at benytte sig af Fortrydelsesretten skal dette meddeleles via mail eller anden skriftlig henvendelse til CR Logistic, med tydelige angivelse af, at Fortrydelsesretten benyttes.


​CR Logistic vil tilbagebetale evt. allerede betalt beløb til Kunden senest 14 dage fra den dato, hvor Kundens meddelelse om anvendelse af Fortrydelsesretten er modtaget hos CR Logistic.


6.   Kundens ansvar


​Kunden har pligt til skriftligt at gøre CR Logistic opmærksom på, at der er tale om særligt værdifulde genstande der indgår i Opgaven herunder, men ikke begrænset til, designermøbler og -lamper, antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, guld, sølv, ædle stene.


​CR Logistic kan betinge sig, at Kunden selv tegner ekstra forsikringsdækning, såfremt det vurderes at Opgaven omfatter særligt værdifulde, eller skrøbelige genstande.​

Ønsker Kunden, at reklamere eller kræve erstatning fra CR Logistic skal dette meddelelse via mail eller anden skriftlig henvendelse til CR Logistic.


​Sådanne reklamationer og krav om erstatning skal fremsendes hurtigst muligt efter Kunden blev, eller burde have være blevet, bekendt med bortkomst eller skader dog senest 14 dage efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering. CR Logistic er berettiget til at besigtige den eller de genstande, der er omfattet af reklamationen, eller erstatningskravet, før de tager en eventuel beslutning om at vedkende sig kundes krav.


​CR Logistic har ikke tegnet særskilt forsikring for Opbevaringsopgaver. Såfremt Kunden ønsker yderligere forsikringsdækning anbefales det, at Kunden selv tegner en specifik forsikring for dette.


7.   CR Logistics ansvar​


​CR Logistic er kun ansvarlig for bortkomst og skade, som skyldes fejl og forsømmelser fra CR Logistics og dets ansattes side.

CR Logistics er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller genstandes egen beskaffenhed, herunder at det ikke kunne tåle de påvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af en Opgave.


​CR Logistic er uden ansvar for bortkomst af eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af Kunden eller personer, der handler på Kundens vegne. CR Logistics erstatningspligt er begrænset til genanskaffelsespriser umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi og anden særlig værdi, fx grundet genstandens karakter som samlerobjekt med videre, erstattes ikke.


​CR Logistic er berettiget til at opkræve yderligere betaling for at påtage sig et udvidet erstatningsansvar såvel som stille krav om udvidet eller ekstra forsikringsdækning.


​Erstatningen kan ikke overstige det af Kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. Flytteopgave, medmindre CR Logistic har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar.


​Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er CR Logistic kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har CR Logistic intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre CR Logistic har påtaget sig et udvidet erstatningsansvar. Når CR Logistic har udbetalt den fulde erstatningssum for gods og genstande overgår ejendomsretten fuldt ud til CR Logistic for de pågældende genstande.


​I stedet for udbetaling af en kontant erstatning kan CR Logistic, efter aftale med Kunden, levere nye effekter, identiske med de bortkomne eller beskadigede, eller lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne på CR Logistics regning.


8.   Opbevaring – særlige bestemmelser


​8.1 Rengøring og vedligeholdelse

CR Logistic har ikke pligt til foranstaltninger af rengøring eller vedligeholdelse af det opbevarede. Sådanne foranstaltninger udføres kun efter skriftlig ordre og mod betaling.

8.2 Besigtigelse

Det står kunden frit for at besigtige Magasinet. Indvendinger mod godsets opbevaringsmåde eller mod valg af plads på Magasinet skal gøres straks.

Besigtigelse af det opbevarede gods, om pakning, udtagning af enkelte genstande m.v. kan kun ske efter forudgående aftale med CR Logistic og arbejdet, der er forbundet hermed, beregnes tarifmæssigt.

8.3 Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages varsel. CR Logistic kan til enhver tid opsige aftalen med 30 dages varsel. Kan værdien af det opbevarede gods ikke klart dække CR Logistics allerede forfaldne tilgodehavende hos Kunden, er CR Logistic berettiget til at opsige opbevaringskontrakten med øjeblikkeligt varsel.

8.4 Udlevering og Transport

Forinden udlevering af det opbevarede sker, skal alle forfaldne beløb til CR Logistic være betalt.

Enhver transport i forbindelse med opbevaringen sker i henhold til nærværende Betingelser for Flytteopgaver, når transporten udføres af CR Logistic.

CR Logistic er ikke ansvarligt for skader eller mangler, der opstår under transport, som udføres af Kunden selv eller på dennes foranstaltning af andre end CR Logistic.

8.5 Legitimation

Ved godsets modtagelse til Opbevaring udsteder CR Logistic i Kundens navn et opbevarings bevis, der ikke må transporteres til tredjemand, hverken til eje eller til sikkerhed, medmindre CR Logistic har givet det påtegning herom.

Delvis udlevering kan kun finde sted mod påtegning herom på opbevaringsbeviset.

Udlevering til tredjemand kan kun ske ved fuldmagt fra Kunden. Afhenter af godset er forpligtiget til at legitimere sig, som enten den der har indleveret godset, eller som den person, der har fået overdraget en gyldig fuldmagt til dette.

8.6 Kundens Adresse

Henvendelse fra CR Logistic til Kunden sker med frigørende virkning til den, af Kunden, sidst opgivne e-mailadresse eller ved brev til Kundens bopæl.

Det er alene Kundens ansvar, at oplyse CR Logistic om en, til enhver tid, gyldig e-mailadresse, samt holde sig opdateret på de af CR Logistic fremsendte e-mails. Gør Kunden ikke dette, er han ansvarlig for alle følger heraf, jfr. bl.a. neden for under om tvangssalg og bortskaffelse, og for enhver deraf følgende ulempe og udgift for CR Logistic i forbindelse med efterlysning af Kunden.

8.7 Ejendomsret og panterettigheder

Kunden har pligt til ved indlevering af gods at oplyse om evt.

hæftelse på godset, pant, ejendomsforhold, mv.

8.8 Tvangssalg og bortskaffelse

Udebliver forfalden opbevaringsbetaling ud over den aftalte tid, og svarer kunden ikke inden rimelig tid, eller har CR Logistic søgt denne lokaliseret i længere tid, efter at være fremsendt skriftligt påkrav, er CR Logistic berettiget til, at bortsælge eller -bortskaffe det opbevarede. Bortsalg sker ved offentlig vurdering eller auktion. CR Logistic er berettiget til at beholde en sum svarende til forfaldne beløb samt rimelige omkostninger til deres foranstaltninger i forbindelse med salget. Eventuel overskydende salgssum udbetales til kunden.

Kan salg ikke finde sted, eller er det åbenbart, at de med et salg forbundne omkostninger ikke ville kunne dækkes af salgssummen, er CR Logistic berettiget til at skaffe genstandene bort.

8.9 Skadedyr

CR Logistic er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr, af nogen art, som ikke kan tilregnes CR Logistics forhold.

Værneting og lovvalg

Alle uoverensstemmelser og konflikter der måtte udspringe af eller i forbindelse med Opgaven/-rne kan indbringes til Forbrugerklagenævnet eller for en dansk domstol og afgøres efter dansk national ret.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til CR Logistic. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

​​

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du

klage til EU-Kommissionens online klageportal her -

http://ec.europa.eu/odr

​​

Få et stærkt tilbud på privat flytning eller logistik til erhverv i dag

Lad os komme med et tilbud tilpasset jeres behov.

Brug under 2 min på at udfylde formularen, og vi vil inden for kort tid vende tilbage med et priststærkt tilbud

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer alle henvendelser inden for 24 timer.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Hvorfor bruge os?

Vi er et ærligt flyttefirma, der ikke kender til skjulte gebyrer og takster.

Vi beskræber os altid på at give jer den bedste service

Transport uden problemer.

Med flytning hos CR logistic, er du sikker på at alle jeres genstande ankommer til jeres destination uden problemer

Flytning med ro i sindet.

Du kan roligt lægge dine genstande i vores hænder.

Om firmaet

CR Logistic APS er grundlagt i 2019 ​ Vi er kvalitetsbevidst firma som tager det ansvar, der følger med, når man håndterer andres ejendele. Derfor er vores indsats professionel hele vejen igennem

Kontakt os

​Cr Logistic ApS

Olof Palme, 8200 Aarhus N

Klik her for rutevejledning

E-mail: kontakt@crlogistic.dk

Læs vores cookie​deklaration

Se vores profil på Flyttetilbud.dk

Har du nogle spørgsmål?

Vi sidder klar på telefonen:

Hverdage 09.00 - 11.00.